CÔNG TY TNHH

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Hotline
0912.79.79.07
0988.787.535 - 0946.371.114

BÀI VIẾT TIÊU BIỂU

Thủ tục hành chinh – Giấy kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

Cập nhật 123: 22/07/2020

Thủ tục hành chinh – Giấy kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

Trích tại Quyết định số 82/QĐ-PC07-Đ1 ngày 18/03/2019 của Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – CATP. Hồ Chí Minh về Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – CATP. Hồ Chí Minh

Thủ tục hành chinh - Giấy kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

 

 

1. Trình tự thực hiện

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

– Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Phòng PC07. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo.

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 01);

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ (Mẫu số 02) và phần mềm một cửa; lập và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 03) và thông báo phí nếu cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định tại Phòng PC07

Bước 2: Chuyển hồ sơ

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04) và đính kèm vào hồ sơ.

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhập thông tin hồ sơ đã nhận vào máy tính và chuyển thông tin đó đến:

+ Đội 5 (nếu trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định tại Phòng PC07 và trường hợp cá nhân, tổ chức đã thực hiện kiểm định tại đơn vị khác được Bộ Công an cho phép thực hiện kiểm định đối với phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP) trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Đội 5 giải quyết trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ của cơ quan, tổ chức. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển theo hồ sơ và lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

– Đối với hồ sơ tiếp nhận sau 16 giờ 30 phút trở đi trong ngày thì Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhập thông tin hồ sơ đã nhận vào máy tính và chuyển thông tin đó đến Đội 5 trực tiếp giải quyết. Việc chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp giải quyết trong vòng 02 giờ kể từ 7 giờ 30 phút của ngày làm việc tiếp theo.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

– Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định PCCC tại Phòng PC07

+ Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Đội 5 có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm định, thử nghiệm trực tiếp phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành giải quyết các bước theo quy định (có quy trình cụ thể)

+ Trường hợp kết quả kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định, Đội 5 lập biên bản kiểm định, tiến hành kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, đầy đủ của hồ sơ; trình lãnh đạo có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận kiểm định và chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa.

+ Trường hợp kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đảm bảo yêu cầu thì Đội 5 báo cáo cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Trường hợp cá nhân, tổ chức đã thực hiện kiểm định tại đơn vị khác được Bộ Công an cho phép thực hiện kiểm định đối với phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP

+ Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Đội 5 kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, đầy đủ của hồ sơ trước khi trình lãnh đạo có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận kiểm định và chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa (có quy trình cụ thể).

+ Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh chưa đủ điều kiện giải quyết theo quy định: Cán bộ thẩm định báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung. Thời gian giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ.

– Đối với các hồ sơ quá hạn giải quyết: Đội 5 phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận một cửa cùng văn bản xin lỗi của lãnh đạo Phòng đến cá nhân, tổ chức (Mẫu số 05), trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả, nhưng không quá một phần tư (1/4) thời gian quy định giải quyết thủ tục hành chính đó.

Bước 4: Trả kết quả

Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu biên nhận hồ sơ và trả kết quả, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để đóng phí kiểm định và nhận kết quả.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng PC07 và thực tế tại công trình

3. Thành phần hồ sơ

– Đơn đề nghị kiểm định phương tiện;

– Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định;

– Chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có);

– Chứng nhận xuất xưởng của phương tiện.

Hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó. Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm định và cung cấp mẫu phương tiện cần kiểm định cho Phòng PC07.

4. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

5. Thời hạn giải quyết

– Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và mẫu phương tiện cần kiểm định. Đối với các phương tiện khi kiểm định phải phụ thuộc vào việc lắp đặt hệ thống đồng bộ phương tiện thì cơ quan tiến hành kiểm định cần thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định biết và thống nhất thời gian trả kết quả kiểm định.

– Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn kèm theo biên bản kiểm định của đơn vị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA.

6. Đối tượng thực hiện

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Mục 2, 7, 8 và 9 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; các loại máy bơm chữa cháy và các loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có văn bản ủy quyền kiểm định, lắp đặt cho các dự án, công trình trên địa bàn thành phố.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng PC07

8. Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận Kiểm định Phương tiện PCCC và “TEM KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY”.

9. Phí

Căn cứ Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC17 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an).

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.

THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

♦ ĐC: 139 Tân Sơn ,P 15, Q.Tân Bình, Tp.HCM

♦ ĐT: (028) – 3810 10 27 – 2244 85 69

   0912.79.79.07 – 0988.787.535

♦ Fax : 028  – 38 10 10 27

♦ Email: duccuongpccc2005@gmail.com

♦ Bảng giá: hệ thống chữa cháy bằng nước

Bình Luận

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT TIÊU BIỂU